Direktorica FIA-e Irma Borovac: Uspostavili smo Jedinstveni registar računa fizičkih lica

0
147

Finansijsko-informatička agencija (FIA) uspоstаvila je Jedinstveni rеgistar rаčunа fizičkih lica u Federaciji BiH. Kako je saopćeno iz FIA-e, trenutno u 17 banaka u FBiH postoji 2.337.416 otvorenih računa fizičkih lica. Registar će pojednostaviti procedure i omogućiti da je, umjesto 17 zahtjeva bankama za podatake o rаčunima fizičkih lica, od danas dovoljan samo jedan upućen prema FIA-i.

Uspostavu Registra računa fizičkih lica Vlada Federacije BiH regulirala je Zakonom o unutrašnjem platnom prometu, čime se ova oblast usklađuje sa EU legislativom i ispunjavaju preporuke iz međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Registar je uspostavljen na osnovu podataka koje u realnom vremenu dostavljaju banke koje posluju na teritoriji Federacije BiH. Podaci, prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, nisu javno dostupni, a mogu se koristiti samo za obavljanje poslova u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti i isključivo u svrhu za koju su pribavljeni.

Direktorica FIA-e Irma Borovac je, pojašnjavajući uslove pod kojima ova agencija može realizovati zahtjev za izdavanje izvoda/potvrda o računima fizičkih lica, izjavila da registar podrazumijeva objedinjene podatake fizičkih lica iz banaka sa sjedištem u Federaciji BiH, filijala banaka iz Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH koje imaju dozvolu Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

– Uspostavom Rеgistra rаčunа fizičkih lica ostvaruje se višestruka korist za poslovnu zajednicu, koja se ogleda u bržoj i lakšoj identifikaciji računa dužnika u poreznom i izvršnom postupku, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugo. To će doprinijeti efikasnijem radu nadležnih sudova, poreznih, istražnih i drugih organa, kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o bankarskim novčanim računima fizičkih osoba, koje neće morati, kao do sada, tražiti od pojedinačnih banaka, već direktno od FIA-e – navela je Borovac.

Kako Registar rаčunа fizičkih lica nije javno dostupan, tako nijedna banka ne može imati pristup informacijama o računima u drugoj banci. U ovom slučaju se propisi razlikuju od onih koji se primjenjuju kod Registra računa pravnih lica, gdje banke mogu pristupati podacima međusobno, a i na stranici FIA-e su dostupni.

– Pristup podacima o računima fizičkih lica mora biti strogo kontrolisan, a informacioni sistem mora biti zaštićen najsavremenijom opremom i sigurnosnim procedurama. FIA ima uspostavljene sve procedure sigurnosti informacija po međunarodnom standardu 27001:2013. Dakle, podaci o računima fizičkih lica potpuno su zaštićeni i niko nema pristupa osim osoba koje za to dobiju posebna ovlaštenja. Važno je napomenuti da Registar ne sadrži podatke o iznosima novca na računima fizičkih lica, nego samo o broju računa – naglasila je Borovac.

FIA može, na osnovu podnesenog zahtjeva u pisanoj ili elektronskoj formi, podatke iz Registra dostaviti, odnosno omogućiti pristup tim podacima nadležnim sudovima, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, organu nadležnom za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, organu nadležnom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, u skladu s propisima. Također, za potrebe Porezne uprave FBiH i drugog kontrolnog organa, u skladu s propisima kojima se uređuju poslovi iz njihove nadležnosti, kao i za potrebe advokata radi poduzimanja pravnih radnji s ciljem pružanja pravne pomoći zastupanja fizičkih i pravnih lica u ostvarivanju njihovih potraživanja uz priloženu punomoć stranke, u vezi s postupkom izvršenja ili osiguranja na imovini imaoca računa, na osnovu zahtjeva suda, drugog nadležnog organa ili ovlaštenog lica koje, u skladu s posebnim zakonom, ima pravni interes za prinudno ostvarenje potraživanja u tom postupku.