Korak naprijed ka uspostavi organiziranog tržišta električne energije u BiH i integraciji s tržištem EU

U prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, 11. oktobra 2023. godine održan je sastanak stručnjaka projekta „EU4Energy – Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH“ i predstavnika Ministarstva na kojem se razgovaralo o putu prema uspostavi organiziranog tržišta električne energije u BiH, kao i integraciji s tržištem EU.

Važan korak prema ovom cilju bila bi uspostava berze električne energije za dan unaprijed i unutardnevno trgovanje električnom energijom u BiH. U tom smislu EU4Energy projekat će izraditi studiju koja će usmjeravati postepeno, korak po korak, uspostavljanje berze električne energije u BiH. Glavni cilj ove studije biće da se relevantnim zainteresiranim stranama u BiH daju smjernice o postepenom uspostavljanju berze električne energije u BiH. Studija će obuhvatiti zakonodavnu, institucionalnu i organizacijsku analizu. 

Opšti cilj projekta “EU4Energy – Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH” je osigurati pristup pouzdanoj, pristupačnoj, održivoj i modernoj energiji za sve građane Bosne i Hercegovine, kao i doprinijeti ispunjenju preuzetih obaveza BiH prema Ugovoru o Energetskoj zajednici, Pariškom sporazumu i drugim međunarodnim obavezama.