UPFBiH od Parlamenta FBiH traži smanjenje broja dana bolovanja koje plaća poslodavac sa 42 na 15

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da usvoje amandmane na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH koje je predložilo Udruženje. Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH bit će razmatrane na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazanoj za 26.7.2022. godine.  

UPFBiH predlaže, pored ostalog, amandman kojim je predložena izmjena člana 56. u smislu da se obaveza naknade plaće za vrijeme  bolovanja na teret poslodavca smanjuje sa 42 na 15 dana, a da teret isplate ostatka bolovanja preuzmu fondovi zdravstvenog osiguranja.

Usvajanjem prijedloga UPFBiH došlo bi do ujednačavanja zakonodavstva FBiH sa zakonskim propisima koji su na snazi u zemljama Evropske unije, ali i Republike Srpske, smanjile bi se zloupotrebe bolovanja, a na ovaj način ostvarile bi se uštede na osnovu kojih bi plaće radnika mogle biti povećane za 15 posto. 

U više od 30 država naknada bolovanja pada u cijelosti na Fond zdravstvenog osiguranja ili najviše do 15 dana na teret poslodavca.

Posljedica trenutnog zakonskog rješenja je zloupotreba korištenja bolovanja. Naime, prema podacima kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje u FBiH je gotovo 13 posto radnika svaki dan na  bolovanju, dok je prosječan broj u državama Evropske unije 3,5 posto. Zbog toga, kao i zbog činjenice da poslodavac mora isplatiti plaću zamjenskom radniku ne postoji mogućnost za

povećanja plaća zaposlenima. Kada bi se broj dana bolovanja sveo na evropski prosjek, automatski bi se stvorili uslovi za povećanja plaća u iznosu od 15 posto. Tako da je predloženo rješenje od općedruštvenog interesa.

UPFBiH također predlaže da se poslodavci oslobode obaveze snošenja

teret isplate plaće zbog povrede radnika do koje nije došlo na radnom mjestu i koja nije rezultat radnog angažmana uposlenika, nego da tu obavezu snose zavodi zdravstvenog osiguranja.