Pregovori o Dodatnom protokolu 7 uz CEFTA sporazum

Brži, transparentniji i sveobuhvatniji CEFTA mehanizam za rješavanje sporova

Uspješna ekonomska saradnja i rast trgovine između zemalja potpisnica CEFTA sporazuma, a zatim i njihovo priključenje jedinstvenom EU tržištu, zahtijevaju postojanje pouzdanog mehanizma za rješavanje sporova. U Podgorici su održani dvodnevni pregovori o Dodatnom protokolu 7, čime je ostvaren napredak u uspostavljanju efikasnijeg mehanizma za rješavanje sporova (DSM).

Ovaj mehanizam podrazumijeva strukturisani proces čiji je cilj rješavanje sporova koji mogu nastati između dvije ili više Strana uključenih u trgovinu. “Da bi se spriječio štetan uticaj na trgovinu i ukupne odnose između CEFTA strana, trgovinske barijere moraju se prevazići, a sporovi rješavati. Uspostavljanje brzog, transparentnog, prilagodljivog i ekonomičnog mehanizma za rješavanje sporova je cilj kontinuiranih pregovora. Takav sistem mora biti vođen pravilima, nezavisan, nepristrasan i mora biti u stanju da garantuje zaštitu i provođenje. Očekuje se da će poboljšani mehanizam za rješavanje sporova značajno doprinijeti integraciji unutar CEFTA-e, kroz veću predvidljivost”, izjavio je Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata.

David Hudson, iz Generalnog direktorata za politiku susjedstva i proširenja Evropske komisije (DG NEAR), istakao je da “efikasan mehanizam za rješavanje sporova daje trgovačkim društvima i investitorima povjerenje prilikom upostavljanja poslovanja na novim tržištima. Zbog toga je rad unutar CEFTA-e na poboljšanom mehanizmu za rješavanje sporova toliko važan za jačanje trgovine na Zapadnom Balkanu. Ostvaren je napredak, pa se nadamo da će dogovor biti postignut do kraja godine”.

Prepoznajući značaj usvajanja efikasnog mehanizma za rješavanje sporova unutar CEFTA-e, Jovana Krunić, v.d. generalne direktorice za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, istakla je da je finalizacija pregovora o Dodatnom protokolu 7 o rješavanju sporova definisana kao jedan od prioriteta tokom predsjedavanja CEFTA-om 2023. godine i ohrabrila je sve članice CEFTA-e da nastave sa konstruktivnim pristupom pregovorima u cilju zatvaranja preostalih otvorenih pitanja i okončanja pregovora tokom ove godine i tokom predsjedavanja Crne Gore. Naglasila je da funkcionalan mehanizam za rješavanje sporova može donijeti mnoge prednosti sporazumu o slobodnoj trgovini i njegovim stranama. Može pomoći u sprečavanju i rješavanju trgovinskih sporova na blagovremen i efikasan način, smanjujući na taj način neizvjesnost i povećavajući predvidljivost za preduzeća i investitore. Također, može promovisati poštovanje pravila i obaveza iz sporazuma, što zauzvrat podstiče jednake uslove za sve strane.

Pregovori o CEFTA Dodatnom protokolu 7 započeti su 2020. godine, a zasnovani su na sistemu Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i modelu Evropske unije. Mehanizam uključuje konsultacije ili pregovore, posredovanje i arbitražu za što brže i jednostavnije rješavanje sporova između strana. Dodatni protokol 7 sadrži među opštim odredbama o rokovima, troškovima i logistici, dijelove koji se odnose na postupke medijacije, konsultacije, pravila o procedurama za rješavanje sporova, procedure usaglašenosti i pregled usklađenosti, kao i Kodeks ponašanja članova arbitražnog vijeća. Pregovori o Dodatnom protokolu 7 podržani su od UNCTAD projekta “Praćenje i izvještavanje o necarinskim mjerama i podrška implementaciji CEFTA mehanizma za rješavanje sporova”, koji finansira Evropska komisija. “Projekt pruža pravnu pomoć pregovaračima kako bi kroz dogovor usvojili moderan i efikasan mehanizam. Ostale povezane aktivnosti će biti usmjerene na podršku implementaciji Akcionog plana 7 nakon njegovog usvajanja i podizanje svijesti među preduzećima. Također će podržati napore u praćenju necarinskih mjera i transparentnosti propisa vezanih za trgovinu”, rekao je predstavnik UNCTAD-a.

Sadašnja pravila za rješavanje sporova propisana su CEFTA sporazumom. Jačanje ekonomske saradnje dovelo je do uvećanja trgovinskih tokova i unaprijeđenih odnosa između Strana, pa se početni mehanizam za rješavanje sporova pokazao neefikasnim za novu realnost i zahtijevao je ozbiljnu reformu zbog ograničene upotrebe.