Vlada KS donijela Uredbu o osnivanju Ureda za dijasporu

0
118

Uredbom se utvrđuju djelokrug rada i nadležnost Ureda, kao stručne službe Vlade KS, te druga pitanja od značaja za njegovo organizovanje i funkcionisanje.

Vlada je u aprilu ove godine usvojila Inicijativu predsjedavajućeg Skupštine KS Elvedina Okerića za osnivanje pomenutog Ureda, te je zaduženo Ministarstvo pravde i uprave KS da poduzme potrebne aktivnosti i pripremi prijedlog akta za osnivanje Ureda.

Kako je navedno, u cilju jačanja saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ured za dijasporu će u saradnji sa resornim ministarstvima, univerzitetima, te drugim nadležnim organima i institucijama u Kantonu Sarajevo i jedinicama lokalne samouprave vršiti stručne i administrativno-tehničke poslove u cilju povezivanja sa institucijama, organizacijama i pojedinacima iz dijaspore u pomenutim oblastima.

Cilj je i podsticanje i kreiranje zajedničkih programa, angažovanje na osmišljavanju i realizaciji projekata učešća i saradnje mladih, razmjene učenika i studenata, kao i naučnih i stručnih kadrova između Kantona Sarajevo i zemalja u kojima dijaspora živi.

Ured će, između ostalog, raditi na informisanju dijaspore o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, podsticanju povezivanja privrednika i udruženja privrednika iz zemalja u kojima živi dijaspora sa privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo, iniciranju osnivanja namjenskih finansijskih fondova ili fondacija u saradnji sa dijasporom, podržavanju rada inovatora i inovacija iz KS i dijaspore, te podsticanju učešća dijaspore u promociji turističkog potencijala Kantona Sarajevo, itd.

Poslovi Ureda odnosit će se i na podsticanje upisa i studiranja dijaspore pod jednakim uslovima koji važe za studente iz Kantona Sarajevo, razvijanje mogućnosti, odnosno osnivanje fonda za stipendiranje učenika iz dijaspore, uspostavu redovnih posjeta edukacionog karaktera mladih iz dijaspore u Kanton Sarajevo, kroz organizaciju uzajamnih projekata, ljetnih škola i druženja mladih…

Aktivnosti će se odnositi i na podsticanje i pojednostavljenje procesa povratka dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, te pružanje administrativne i tehničke pomoći, usluge i davanje informacija o različitim procedurama vezanim za administraciju u raznim segmentima života, kao i pružanje informacija potrebnih za ostvarivanje prava dijaspore u Kantonu Sarajevo.

Ured će također uspostaviti i voditi Registar udruženja i organizacija dijaspore.

Uredom će rukovoditi šef Ureda, kojeg će imenovati Vlada, u skladu sa zakonom koji se odnosi na imenovanje državnih službenika. Naredni korak je raspisivanje konkursa za njegovo imenovanje, kao i kapacitiranje Ureda.