Za rješavanje stambenog pitanja mladih u KS i ove budžetske godine osigurane subvencije u iznosu do 10.000 KM

Vlada Kantona Sarajevo će i ove budžetske godine, putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, subvencionirati rješavanje stambenog pitanja mladih sredstvima u iznosu do 10.000 KM.

Subvencije će biti dodijeljene za kupovinu stana ili kuće ili izgradnju kuće ili stana na području Kantona Sarajevo.

Kako je najavio resorni ministar Enver Hadžiahmetović, javni poziv mladima biće raspisan u narednih 10 dana. U njemu će biti navedeni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za ostvarivanje prava na subvenciju, kriteriji za bodovanje, kao i postupak podnošenja zahtjeva i utvrđivanja liste reda prvenstva kandidata za subvencioniranje.

“Ministarstvo po redoslijedu sa konačne rang liste reda prvenstva kandidata, isplaćuje iznos do 10.000 KM u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za ove namjene i broja pristiglih aplikacija. Uslovi za ostvarivanje prava na subvenciju su starosna dob od 18 do 38 godina, državljanstvo BiH i prebivalište na području  KS neprekidno najmanje tri godine, kao i da podsnosilac zahtjeva i njegov bračni i vanbračni partner nemaju riješeno stambeno pitanje na drugi način, kao i da nisu bili vlasnici stana ili kuće koju su otuđili pravnim poslom. Uvjeti su i da prodavac stana ili kuće nije roditelj, brat ili sestra podnosioca zahtjeva ili roditelj, brat ili sestra bračnog ili vanbračnog partnera podnosioca zahtjeva, da je zaključen notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće u periodu od 01.novembra 2021. godine zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih ili da kandidat posjeduje pravosnažno odobrenje za građenje nadležnog organa, izdato na ime podnosioca zahtjeva, u periodu od 01.novembra 2021.godine zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva. Također, uvjeti su da kupoprodajna cijena stana ili kuće, odnosno utvrđena vrijednost građevinskog dijela objekta u izgradnji, ne prelazi iznos od 180.000 KM, prema ugovoru o kupoprodaji stana ili kuće, odnosno rješenju nadležnog organa o uplati naknade za izgradnju skloništa, te da podnosilac zahtjeva ili njegov bračni ili vanbračni partner nisu ostvarili pravo po projektu Ministarstva za predinvestiranje u poticajnu stanogradnju, što Ministarstvo utvrđuje na osnovu službene evidencije”, naveo je ministar Hadžiahmetović.

Po njegovim riječima, rješavanje stambenog pitanja mladih pored pitanja zaposlenja je najsloženije i najznačajnije egzistencijalno pitanje, naročito u aktuelnoj ekonomskoj situaciji kako u Bosni i Hercegovini tako i u Kantonu Sarajevo.

“U cilju iznalaženja što povoljnijih mogućnosti u uvjetima visoke stope nezaposlenosti mladih, visoke cijene kvadratnog metra stana, visokih kamatnih stopa na stambene kredite kod banaka, niskih plaća mladih, osigurava se podrška mladima u rješavanju njihovog stambenog pitanja, što je jedan od strateških ciljeva socijalne brige iz Strategije prema mladima Kantona Sarajevo 2019-2023. koju je usvojila Skupština Kantona Sarajevo”, kazao je ministar Hadžiahmetović.