Općina Ilidža: Javni poziv za dodjelu raspoloživog poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Ilidža broj: 01-02-1411/21-16.1. od 25. 03. 2021. godine, o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na privremeno korištenje u svrhu proljetne sjetve, a u cilju prevazilaženja negativnih posljedica pandemije virusa COVID 19, i poboljšanja materijalno socijalnog statusa građana, općinski načelnik raspisuje:


JAVNI POZIV
zainteresovanim licima za dodjelu raspoloživog poljoprivrednog zemljišta na privremeno korištenje bez naknade u svrhu proljetne sjetve


Pozivaju se zainteresovana lica, građani sa područja općine Ilidža, da dostave prijavu na javni poziv za dodjelu raspoloživog poljoprivrednog zemljišta na privremeno korištenje u svhu proljetne sjetve, na lokalitetu naselja Osijek, ul. Hendekuša bb.
Dodjela zemljišta če se izvršiti na parcelama označenim kao: k.č. br. 148/1, 148/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/6, 150/7 i 150/8, upisane u Posjedovni list broj 309. K.O. Osijek, što odgovara k.č. br. 1041/2, upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 1314 K.O. Donji Butmir.

Dodjela poljoprivrednog zemljišta zainteresovanim licima se daje bez naknade.

Poljoprivredno zemljište će se u zavisnosti od stanja na terenu, i broja zainteresovanih lica, dodjeljivati prema iskazanim potrebama, izdijeljeno na manje parcele, površine 200 m2 do 300 m2.
Općina će izvršiti pripremu poljoprivrednog zemljišta za sjetvu.

Rok za dostavu prijava na javni poziv je osam (8) dana, od dana objavljivanja na web stranici Općine Ilidža.
Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Obrasci Zahtjeva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta mogu se preuzeti u Centru za pružanje usluga u Općini Ilidža (Info desk), na adresi Butmirska cesta 12, putem web stranice općine Ilidža: www.opcinailidza.ba i prostorijama mjesnih zajednica.

Prijave na javni poziv sa traženom dokumentacijom (navedena na obrascu zahtjeva), podnose se u zatvorenoj koverti, na protokol u Centru za pružanje usluga u Općini Ilidža (Info desk), ili putem preporučene pošte na adresu Butmirska cesta 12, sa obaveznom naznakom “Za javni poziv za dodjelu poljoprivrednog zemljišta na privremeno korištenje bez naknade u svrhu proljetne sjetve – NE OTVARAJ”.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu i turizam, putem kontakt telefona: 033/775-753.

Nakon razmatranja prijava i utvrđivanja uslova, kandidati koji ostvare pravo na dodjelu poljoprivrednog zemljišta, potpisuju Ugovor sa Općinom Ilidža, kojim će biti definisani uslovi, oznaka i površina zemljišta koje se daje na korištenje.

Javni poziv će se objaviti na web stranici Općine Ilidža, oglasnoj ploči Općine Ilidža i oglasnim pločama mjesnih zajednica.

OBRAZAC ZAHTJEVA – DODJELA ZEMLJIŠTA