Općina Ilidža: Javni poziv za sufinansiranje najboljih poslovnih planova

Na osnovu člana 43. Pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja poticajnih sredstava iz Budžeta Općine Ilidža za razvoj poduzetničke inicijative i podršku zapošljavanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 15/22)  i člana 15. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2022. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 2/22), Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANJE NAJBOLJIH POSLOVNIH PLANOVA

PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Ilidža poziva nezaposlene mlade osobe do 35 godina starosti, da se, ukoliko imaju poslovnu ideju, prijave na Javni poziv  za  sufinansiranje najboljih poslovnih planova iz Budžeta Općine Ilidža.

Predmet Javnog poziva je dodjela poticajnih sredstava iz Budžeta Općine Ilidža, kroz “Program poticaja za sufinansiranje najboljih poslovnih planova”.

Poticajna sredstva su  planirana u Budžetu  za 2022. godinu u iznosu od  70.000,00 KM  – ekonomski kod 614239 “Program aktivne politike i razvoja privrede i turizma”.

Cilj Javnog poziva je poticaj poduzetničke inicijative mladih osoba  na prostoru općine Ilidža, registracija novih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mjesta.
 

SVRHA JAVNOG POZIVA

Svrha javnog poziva je stvaranje mogućnosti za nova radna mjesta zapošljavanjem sa evidencije nezaposlenih, povećanje broja privrednih subjekata na području općine Ilidža kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja  vlastitog biznisa.

PRAVO SUDJELOVANJA

Na Javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava za sufinansiranje najboljih poslovnih planova mogu se prijaviti fizička lica koja ispunjavaju slijedeće uslove, da:

 
a) nisu starija od 35 godina, u momentu raspisivanja javnog poziva,
b) imaju prebivalište na području općine Ilidža, najmanje 12 mjeseci do dana raspisivanja javnog poziva,
c) nalaze se na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža,
d) nemaju niti su imali registrovanu djelatnost u poslednje tri godine, prije raspisivanja Javnog poziva,
e) za potrebe realizacije odobrenog poslovnog plana, planiraju registrovati vlastiti biznis sa sjedištem na području općine Ilidža i isti održavati najmanje 12 mjeseci, od dana registracije biznisa.

Pravo na poticaj nemaju fizička lica koja su u ranijim programima samozapošljavanja bili korisnici poticajnih sredstava od Općine Ilidža.

KOMISIJA

Postupak evidencije i vrednovanja pristiglih prijava, nakon provedenog javnog poziva provodi  Komisija koju imenuje Općinski načelnik u skladu sa članom 45. Pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja poticajnih sredstava iz Budžeta Općine Ilidža za razvoj poduzetničke inicijative i podršku zapošljavanju.

KRITERIJI

Kriteriji na osnovu kojih se vrši rangiranje su:

a) kriterij 1: djelatnost čija registracija je previđena poslovnim planom:

– proizvodne djelatnosti                                10 bodova
– djelatnosti iz oblasti kreativne ekonomije1     7 bodova
– djelatnosti u domenu kućne radinosti            5 bodova
– ostale uslužne djelatnosti                             3 boda

b) kriterij 2: vlastito učešće u finansiranju poslovnog plana:

– bez vlastitog učešća u realizaciji poslovnog plana                      0 bodova
– vlastito učešće do 33% vrijednosti ukupne investicije                5 bodova
– vlastito učešće od 34% do 50% vrijednosti ukupne investicije    7 bodova
– vlastito učešće preko 50% vrijednosti ukupne investicije          10 bodova

c) kriterij 3: stepen inovativnosti2 poslovnog plana:
Poslovna ideja je u potpunosti inovativna                                  10 bodova
Poslovna ideja je djelimično inovativna                                       5 bodova

d) kriterij 4: ocjena predloženog poslovnog plana (sa aspekta njegove izvodivosti; realističnost predloženih aktivnosti, odnos budžeta i aktivnosti i dr.)
-poslovni plan je realističan i provodiv (poslovni plan je jasno i logično predstavljen, jasno su predstavljeni ciljevi, plan aktivnosti, očekivani rezultati, postoji jasna veza između planiranih aktivnosti i predloženog budžeta, budžet je realističan u odnosu na predviđene aktivnosti)                                                       10 bodova
– poslovni plan je djelimično realističan i provodiv (poslovni plan je nedovoljno jasno predstavljen, postoje određene nedorečenosti ili nejasnoće u pogledu postavljenih ciljeva, planiranih aktivnosti, očekivanih rezultati; veza između budžeta i predloženih aktivnosti nije u potpunosti jasna, odnos između budžeta i planiranih aktivnosti nije realističan)                                                  5 bodova
– poslovni plan je nerealističan i neprovodiv (poslovnom planu nedostaje jasnoća i logika) 0 bodova

e) kriterij 5: vrijeme koje je fizičko lice/ podnosilac prijave provelo na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža:
– do 12 mjeseci                                          5 bodova
– od 12 do 24 mjeseci                                 8 bodova
– preko 24 mjeseci                                    10 bodova

Maksimalan broj bodova koji je moguće dobiti za jedan poslovni plan  iznosi 50 bodova.

Predmet poslovanja poslovnog plana ne mogu biti slijedeće djelatnosti:
a) organizacija igara na sreću, kockanja i klađenja,
b) proizvodnja i prodaja alkoholnih pića,
c) proizvodnja i prodaja duhanskih proizvoda.

Napomena:

1Pod kreativnom ekonomijom podrazumjevamo slijedeće djelatnosti: oglašavanje, arhitekturu, umjetnost i tržište antikvitetima, tradicionalni zanati, dizajn, moda, filmska i video industrija, muzika, izdavaštvo, softver, radio i televizija, video i računarske igre i dr.

2Inovativnost između ostalog podrazumijeva i uvođenje i primjenu novih politika, mjera, pristupa i metoda u obavljanju uobičajenih poslova.

VREDNOVANJE PRIJAVA

Komisija evidentira pristigle prijave i utvrđuje ispunjenost uslova propisanih javnim pozivom

Komisija  u skladu sa uslovima i kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom razmatra i vrednuje pristigle prijave.

Za svaku  prijavu, Komisija sačinjava Zapisnik vrednovanja pristiglih prijava  koji obavezno sadrži:

a) datum i mjesto otvaranja prijave,
b) naziv privrednog subjekta ili fizičkog lica,
c) konstataciju u vezi sa kompletnosti prijave, ispravnošću i ispunjavanjem zahtjeva iz javnog poziva,
d) iznos ostvarenih bodova,
e) te prijedlog iznosa poticajnih sredstava.

Rang lista aplikanata utvrđuje se prema broju ostvarenih bodova .

SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU

Prijava na Javni poziv za sufinansiranje najboljih poslovnih planova treba da sadrži

a) Popunjen obrazac Poslovnog plana (Aneks 2);
b) Ovjerenu fotokopiju lične karte;
c) Original ili ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o kretanju, ne starijeg od 30 dana;
d) Potvrdu od JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža da se nalazi na evidenciji nezaposlenih, ne stariju od 30 dana;
e) Izjavu na propisanom obrascu – ovjerenu kod nadležnog općinskog organa da u prethodne tri godine nije imao  registovanu djelatnost ili privredno društvo na području općine Ilidža, da će dodijeljena sredstva iskoristiti za sufinansiranje troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova  sredstava za rad /obrtnih  sredstva/, zakupa poslovnih prostora i drugih troškova  prema navedenom u poslovnom planu; registrovati i održavati vlastiti biznis i isti neće u periodu od najmanje 12 mjeseci odjaviti,  da će se nakon registrovanja vlastitog biznisa odjaviti sa evidencije nezaposlenih i  da se u periodu od najmanje 12 mjeseci neće prijaviti na evidenciju nezaposlenih, te  da ranije nije koristio nepovratna sredstva Budžeta Općine Ilidža namijenjena poticaju privredi i zapošljavanju mladih.

Prijava mora biti potpuna i uz nju mora biti dostavljena sva dokumentacija tražena Javnim pozivom (u originalu ili ovjerene kopije).

NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Obrazac Prijave na Javni pozivobrazac poslovnog plana i Izjave mogu se preuzeti na web stranici Općine Ilidža www.opcinailidza.ba i Centru za pružanje usluga u Općini Ilidža (info desk), u ulici Butmirska cesta 12.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Prijave na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, na protokol u Centru za pružanje usluga u Općini Ilidža ili putem preporučene pošte na adresu Općina Ilidža, ul.Butmirska cesta broj 12, sa obaveznom naznakom: “Za Javni poziv za sufinansiranje najboljih poslovnih planova – Služba za privredu i turizam” i  NE OTVARAJ”.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Općine Ilidža (www.opcinailidza.ba) i oglasnoj tabli Općine Ilidža, oglasnoj tabli Mjesnih zajednica Općine Ilidža i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža.  U jednim dnevnim novinama će biti objavljeno obavještenje o raspisivanju javnog poziva.

Prijave se mogu dostavljati 30 dana od dana objave na web stranici Općine Ilidža.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  putem kontakt telefona: 033/621- 431; 033/775-750.

Rezultati Javnog poziva  biće objavljeni na web stranici Općine Ilidža.

OSTALE ODREDBE

Općina će sa korisnicima sredstava, kojima budu odobrena sredstva, zaključiti  ugovor u kojima  se regulišu međusobna prava i obaveze, u cilju realizacije Programa sufinansiranje najbolih poslovnih planova  i  način praćenja realizacije odobrenog poslovnog plana,  te obavezu finansijskog izvještavanja o utrošku sredstava kao i odredbe o uslovima i načinu raskida ugovora.

SVE INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA U VEZI OVOG JAVNOG POZIVA ĆE BITI OBJAVLJENE NA ZVANIČNOJ WEB STRANICI OPĆINE ILIDŽA TE UČESNICI PO OVOM JAVNOM POZIVU NEĆE BITI POJEDINAČNO OBAVJEŠTAVANI.

Dodatne informacije u vezi sa učešćem na Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za privredu i turizam na broj: 033 621- 431; 033 775-750