UPFBiH očekuje od Vlade FBiH da hitno usvoji odluku koja poslodavcima omogućava isplatu neoporezivih, još 2.520 KM do kraja godine

0
70

Predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuju i podržavaju Vladu FBiH da donese novu uredbu o isplati pomoći od strane poslodavaca, kojom se daje mogućnost poslodavcima da svojim radnicima isplate neoporezivu novčanu pomoć u iznosu od 2.520,00 KM, od 1. jula do kraja ove godine, jedan je od zaključaka Okruglog stola kojeg je organiziralo UPFBiH sa ciljem pregleda stanja i poduzimanja hitnih mjera u cilju rasterećenja cijene rada i poboljšanja poslovnog ambijenta.

U posljednjih šest mjeseci kreirani je novi izazov kada je u pitanju poslovni ambijent u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine u cjelini, između već poznatih i prisutnih opreterećenja cijene rada, nedostatka kvalificirane radne snage, složenih i skupih administrativnih procedura na jednoj i onoga što od nas traži Evropska unija, nakon odobrenja početka pregovora o pristupanju EU.

Proces evropskih integracija u gotovo svim svojim segmentima, na direktan i indirektan način dotiče se poslovanja u BiH i FBiH, od reformi energetskog sektora, digitalizacije, liberalizacije tržišta rada, vladavine prava, ljudskih prava itd.

„Zbog svega navedenog, poslodavci moraju biti aktivno uključeni u sve procese evropskih integracija. Kako zbog činjenice da se većina reformskih zakona direktno odnosi na poslodavce, tako i zbog toga što je veliki broj naših članica godinama prisutan na tržištu Evropske unije, poznaju tamošnju regulativu, načine i metode rada. Stoga od nadležnih institucija očekujemo ubrzanje donošenja reformskih zakona, naročito, onih koji se odnose na opterećenje cijene rada, ali i aktivno uključivanje poslodavaca u sve procese vezane za evropske integracije“, naglasio je Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

Adem Hanić, član Upravnog odbora UPFBiH, predsjednik Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona i direktor jedne od najvećih kompanija iz metalskog sektora u BiH TMD Gradačac, naglasio je da njegova kompanija gotovo kompletnu proizvodnju plasira na tržište EU.

„Nažalost, visoki fiskalni i parafiskalni nameti, stalno povećanje cijena električne energije, kašnjenje u povratu PDV-a, složene carinske i administrativne procedure, nedostatak kvalificirane radne snage smanjuju konkurentnost naših kompanija na tržištu Evropske unije. Dok druge zemlje nastoje olakšati svojim kompanijama izlazak na inozemna tržišta, kod nas se u tom pravcu poduzima jako malo. Mi imamo firmu u jednoj članici EU, na istom radnom mjestu za isti posao, istu bruto plaću radnik u toj državi kući nosi 180 eura više od našeg radnika u BiH“, istaknuo je Hanić.

U sektoru trgovine u posljednjih nekoliko mjeseci doneseno je i pokrenuto nekoliko vrlo značajnih zakonskih odredbi koje predstavljaju značajan napredak u uređenju ove oblasti u FBiH, ali i približavanju naše zemlje EU.

„Prepoznali smopartnerski odnos sa UPFBiH, kao način da donosimo odluke i rješenja koje vode napretku. Rezultat takvog pristupa je usvajanje Nacrta zakona o unutrašnjoj trgovini, formiranje grupe za reguliranje oblasti e-trgovine te grupe za izradu strategije trgovine, što je jedan od uvjeta za pristupanje BiH EU“, kazao je Amir Hasičević, ministar trgovine u Vladi FBiH. 

Direktor UPFBiH Mario Nenadić je naglasio da se većina bh. kompanija susreće sa nedostatkom kvalificirane radne snage na tržištu, da su procedure liberalizacije tržišta radne snage i dalje duge i komplicirane te da je donošenje novih propisa koji se direktno tiču poduzetništva i dalje jako sporo.

„U tom segmentu očekujemo brže donošenje zakona. Poslodavci, a vjerujem i radnici, trebaju trajna, sistemska rješenja, a ne privremene mjere. U tom smislu tražimo hitno donošenje zakona o doprinosima, porezu na dobit, porezu na dohodak, minimalnoj plaći i fiskalnoj politici u FBiH“, kazao je Nenadić.

Suad Ećo, član UO UPFBiH, direktor UP Kantona Sarajevo i direktor kompanije Inside by Ećo, kao jedan od gorućih problema istaknuo je neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.

„Obrazovni sistem kasni godinama, da ne kažem decenijama za potrebama tržišta rada u BiH. U situaciji kada svjedočimo odlasku kvalificirane radne snage, nasušna je potreba donošenje zakona o dualnom obrazovanju i programa prekvalifikacije. Mi u Kantonu Sarajevo se susrećemo sa brojnim i skupim parafiskalnim nametima, čiji broj i cijene treba smanjiti hitno“, naglasio je Ećo te ukazao na potrebu hitnog formiranja Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

Behrija Huseinbegović, članica UO UPFBiH naglasila je tešku situaciju u tekstilnoj industriji u BiH, koja se susreće sa problemom nedostatka radne snage, prevelikih opterećenja na rad, parafiskalnih nameta…

„Naši kupci nam ne priznaju te troškove, ne možemo povećati cijene proizvoda, nismo u prilici da značajnije povećamo plaće. Rezultat toga je da radnici odlaze, sve manje je narudžbi“, kazala je Huseinbegović.

Samir Kurtović iz Samostalnog sindikata BiH naglasio je dobru saradnju sa UPFBiH i istaknuo potrebu bržeg donošenja fiskalnih zakona koji će omogućiti povećanje plaća zaposlenih. 

Direktor Nenadić je na kraju decidno predstavio zaključke Okruglog stola koji su rezultat obilaska terena, a kojima se traže promjene zakonskih propisa i procedura na nivou države, entiteta i kantona u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta. Još jednom je istaknuo dobru saradnju sa Vladom FBiH i spremnost na dijalog te izrazio uvjerenje da će se u narednom periodu, kroz ovaj partnerski odnos ubrzati donošenje ključnih reformskih zakona.

Završni Okrugli stol Udruženja poslodavaca u FBiH organiziran je u sklopu projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat” koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Evropska unija.